ארכיון מדור: עתידנות

???�???�?�?� ?�???�?�?�?? – ?�?z???�?z?� ?�?�???�?�?�?? ???? ?�?� ???�???�?? ??.

"?�?z???�?z?� ?�?�???�?�?�??" (?z???? ???�???�?? ??.) ?�?�?�?�???? ?????�?z?�?�?� (2017) ?�?�?? ?�?�?????�???�?� ?z?�?z?????? ?�?? ?????�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�??, ?�?z?????? ?�?�?�?? ?�???�???� ?�???�?�?�??, ?�?�???z?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?z?�?????�?�?? ?�???�???????z?�?�??. ?�???? ?z?�?�?� ?z???�?Y ?�?� ???�?Y ?�?????�?�? לקרוא את ההמשך

?�?z???�?z?� ?�???�???�?�??-?�?�?�???�?�??: ?�???�?�?�?? ?�???�???�???�?? ?�?? "?�?�?? ?z???�?z?�"

?�?�?�?? 1996 ?�?�???� ???�???? ???�???� ?�?z???� "?�?�?? ?z???�?z?�" ?�?�?�?�???�?�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�, ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?� ???z?�?? ???? ???�?z?� ?????�"?� ?z???�???�?? ???� ?�?�?�????. ???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?� ?????�?? ?�?????�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�???z?z?�?�, ???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?� – ?�?�???�?� ?�?�???? ?�???z???�?? ?�"?z?�?????�??" ?z?z?� ?�?�?????� ?�?z?�?�?? ?�'?? ???�?�?�?Y ???? ?�?????� לקרוא את ההמשך

?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?????�?� ???�??, ???�?? ?�?�?z?� ???z?�?� ???�?�???? ?�?�?z?�?�??: "?�?�?? ?�?�?�??" ?z???? ???z?�?? ?z?�?�?�?�

???z?�?? ?z?�?�?�?� – ?�?�?�?Y, ?�?z???� ?�???�?�??, ?�?�?z?�?s ?�?�?�?? ???�?�?? ?????� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�?� – ?�?????? ???�?? ?�?�?� ?�?�?z?� ?z???�?? ???? ???�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�???� ???�?�?�???�?�???�?? ?�?�?� ???? ?????�?� ?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?? לקרוא את ההמשך

?�???? ?�???�?� ?�?�?? ?�???�?�???? ?�?????�?�???? 30/11/17 – ?????z?�?�???�?Y, ???�?�???� ?z???�?�?�

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� 30/11/17 ???�???�?? ?�?�???? ?�?????�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�???z?? ?�?�???�?Y. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�: ?????z?�?�???�?Y, ???�?�???� ?z???�?�?�. ?�???�?� ?�?�???�?�??: ?�???? ?�???�?� ?�?�??. לקרוא את ההמשך

"?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�" ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?�?�?? 2018

?�?�?�?� ?�???????� ?�?�?? 2018 ?�?�???� ?????�?�?� ?????�?�?� (???� ?�????) ?z?�???� ?????�?�?�?�?? ?�?? ???�?�???�??, ?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�?z???�?? ?????�???s ?�?�?�?�?? – ?z?�?�?? 1918 ?�???�???s? ?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?????? ?????� ???�?� ???? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�??, ?�???�???Y ???�?�?? ?z?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? לקרוא את ההמשך

?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?� (?�?�???�) ?�???�?�?�???�??

???�?? ?�?�?�???? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????�?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�???? ?�?z???� ?�-21 ?�?�?�?�?� ?????�?�?�???� ???�?� ?�?�???? ?�?z???� ?�-22 ?�???�???? ?�?? ???�?� ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?????�, ?�?�?�?�?? ???�???? ?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z?�?�?????z??: ?�?z???�?� ?�?�?Y ?�?�?� ???�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?? (?�?�?�?�?�?�??: ?z???�?z?�?? ?�???�?�?�???�??) לקרוא את ההמשך

"?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�?�?z?�?? ???? ?�?� ?�?�???�?� ???�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�

?�-23 ?�???�???z?�?? 2017 ???z?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?z?� ?�???�???? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�???� ?�?? ?z?????�?? ?�?�?z?� "?�?�?�?�???�". ?�????, ???? ?�?� ???�???�?????�?�?Y ?�?�?�???�?�???�?�?� ?�?????�?�???�?� ?�?�?� ?????�?�?z?? ???� ???�?�?�?????�?? ?�?�?�???�. ?????�?�?�?�???�?� ?????� ?z?�?�?????�?? ???? ???�???? ???�???�?? ?z?�?�?????z?? ?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???????� ?�?�???�?� ???�???�?�?Y. ?�?�?????? ?�?�?????� ?z???� ?�?�?� ???�???�?�?Y ???�?z?� ?�?�?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�??????? לקרוא את ההמשך

?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�???? "???�?�?�?�??"?�?????�????: ?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�?? ?????�?�?� – ?�???�?� ?�?�?�???

?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?????z?? ???�?�?z?� ?�???? – ?�-28 ?�???�?�?�???? – ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�???? "???�?�?�?�??" ?z???�?�?? ?�?�?????�???????� ???z?�?�???�??, ?�?z?????� "???�?????�????" ???�???�???�?Y ?�-29 ?�???�?�?�???? – ?�???�?z??, ?z?�??. ?????� ???�?� ?z?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�????. ?�???? ?�?�?�???? ???�?Y ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�, ?�???�?� ?�?�?�??? לקרוא את ההמשך

?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�-?z?�?????z?�: ?�???�???� ???z???z???�??

?�?�?? ?�?�???? ???z???z???�?? ?�???�?�?z?�?? ???? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?�, ???�???�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�?? ?�?�?z?�?????z?�?? לקרוא את ההמשך

???�?�?�?? ???? ?????� ?�?z?z?�???�: ???�?�?�???? 2017 ?�?�?� ?�?�?�?� ???�???� ?�?�???� ???�?�?� ?�???�???� "?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�'?�?�?� ???�"

?�?�?�?�?� ???�?�?�???? 2017 ?�???�?�??, ?�?�?� ?�???�?� ?????� ?z?z?�???? ?�?�?????? ?�?z?�?�?? ???z?�?�, ?�?� ?�?�?z?Y ???�?�?�?? ?????�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?? 2009 "?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�'?�?�?� ???�?�" ?z???? ?�?�???� ???�?�?�. ?�???�?? ?z?????? ???? ?�???�???�???�?? ?�?�???z???�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�???? 2017, ?�???�?? ?????� ?z?z?�???? ?�?�?????? ?z?�?? ???? ???�?z?� ?�?z?�?�?? ???�?�??, ?�???�?�?? ???? ?????�?�?� ?�?�?�???�???� לקרוא את ההמשך