ארכיון מדור: קומיקס

שמונים שנה עם סופרמן וכוכב הלכת קריפטון

באפריל 2018 מלאו שמונים שנה להופעתו הראשונה של סופרמן, גיבור העל הראשון והמפורסם מכולם, תוצר ידיהם של שני יוצרים יהודים צעירים. מאז הפך סופרמן לדמות הידועה ביותר בעולם כולו. עמו התפרסם גם עולם הבית שלו, קריפטון. לרגל יום הולדת שמונים לסופרמן הנה לפניכם הסיפורים הראשונים על סופרמן ועולם הבית שלו לקרוא את ההמשך

?z????-???�?�?� ???�?z?�?�, ?�?�?�?�???� – ?�?�?z?�?�?? ?z???? "?�???�?� ???z?�?�?�" (?�?�?�?? ?�?�?�) ?�?�?�?� ?�???�??

?????�?? ?�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?????�?Y "?�?�?�?? ?????�?�??" ?�???�?�?z???� ???? ???�?�?� ?�-2 ?�???�???�?? 2018, ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�????, ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�???�?Y "?�?????? ?�???�?�". ?�???�?�?�?? – ?�???�???� ?�???� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�, ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�?????� ?�?�?� ?�???�?? – ???�???� ?�?z?�?�?z?? ?�?�???�?? ?z???�?�?�?? ?�?? ???�?�?Y ?�?�???????� ?�???�???�?� לקרוא את ההמשך

?�???�?�?z?? ?�?�?�?� – ?�???? ?�?�: ?�?????? ?�?�?�?z?�?�??

?�?z???? 2018 ?z?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?????�?? ???�?� ?z???�???� ???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?????z?�?? ?�?�?z?�???�?�?�?? ?z?�?�????, "?�?�?�???�?? ?�?�", ?�???�?�?�?�?� ???????? ?�?�???�?�???� ?�?�?? ???? ???�???? ???????� ?�?�?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�?z???� ?�-20 – ?�'?�?�?z?? ?�?�?�?�. ???�?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?z?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�??-???�?Y, ?�???? ?�?� ?�?�?z?�???� ?z?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�?�?????� ?????�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?Y ?�?�???�???� ?�?�???�?z?�?�?? ?�?�?????�?�?�?? ?�???�?? לקרוא את ההמשך

?�?�???? ?�?z?�???�?z?�?? – ???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?????? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z???? ???z?�?? ?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�

?�-27 ?�?z???? 2018, ???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�, ?�?�???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�???s ???�?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?????�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?z?�. ?z???�?�?� ?�?�?�?�???� ?�???�?????? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�??, ?z?�?�?� ?z?�?�???�?�?Y ?�?�???? ?�?z?�???�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�, ???�?? ?�?�?� ?�"???�?? ?�?�?�?�???�" ?????�?? ?�?�?�?????�. ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z???? ?�?�?�???? ???�?�, ???? ?�?� ???�???� ?�?�???????� ?�?? ???z?�?? ?�??, "?�?�???? ?�?z?�???�?z?�?????�?? ?�???�???? "?�?�???�?�??" ?�?�?�?�???? ?�. ?�???�???� (1977) לקרוא את ההמשך

?????�?? ?z?????? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?� ?????�?�???z?Y – ???�?�???z?Y ?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?z?Y

?????�?? ?z?????? 80 ?�?�?� ???�?�?�?�??-?�???? ?�?????�?�?Y ?�?�?z?�?�?????? ?z?�?�????, ???�?�???z?Y – ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ???�???� ?�?? ???�?�???z?Y ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�???� ?�???�?�???�?Y, ?�???? ?�?�???�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?????�???�?�, ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?? ???�?�???z?Y, ?�'???� ???�?�?? לקרוא את ההמשך

?�???�???? ?�?�?�?�?�?�?? – ?�?�?z?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???????�

?????�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???????� – ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?�?????�?? ?�?�?�???z?�?? ???? ?�?�???? – ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?Y ???? ?�???� ?�?�?�???? ???? ?�?�?�?�?�?�??, ?�???�???�?? ?z?�?�?? ?????�?�??. לקרוא את ההמשך

???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?? – ???�?�?�?? ?z???? ?�?�?z?Y ???�?z?� ?z?�???�?? ?�?????�?�?� ?�?�?????� ?????z???? ?�?�?�?�

???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?z?z?�?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�???�???�?? "?z?�?�?�" ???? ?z???? ?�?�?z?Y ???�?z?� ?z?�???�?? ?�?????�?�?� ?�?�?????� ?????z???? ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?�???�?? לקרוא את ההמשך

???�?�???z?Y ?�?�???z?Y ?z?�???�?�?? ?�???�???� – ???? ?�?�?�?�??

?�?????�?� ?�?�???�?� ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�??, ?�?�?�?�???�-?�???? ?�?z?�?�?????z?�?? ???�?�???z?Y ?�???�?� ?�???????? ?�???z?Y ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�??. ???s ?z?� ?�?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?z???�? לקרוא את ההמשך

?�?�???� ???�?� ?�?�???�?� ?�?�?�???�?s ?�?????�?�

?�?�???� ?�?�?????� ???�?� ?�?�???�?� ( ?�?�???? ?????? ?�?�?�?????� ?�???�???�?? )???�???�?? ?�?�?�?Y ?z?�?????� ?z?�?�?????? ?�?z?�???�?� ???�?�?�???? ?�?�???�?? ?�?z?�???�??, ?z?�?�?z?Y ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�' ?�?? ?z?�?�?�?? ?????�?�?? ???????? ???? ?�?�?� ?�???�????, ?�?z???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???? ?z???z?�?� ?�?�?�???� ???�??. ?�?�???�?� ?z?�?�?? ???z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?z?Y, ?�?�?� ?????�?? ?z?�?�?z?� ?�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�' ???�???�?? ???? ?�?�???�?s ?�???�?�???�?� ???? ???�?�?� ???�?�???? ???? ?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�. ?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?�?? 1967 ?�"?�?�?�?�" ?�???�?�?� ???�?�?�?s ???z?�?�???�???� ?�?�?z?�?�?� ???�?� לקרוא את ההמשך

"???�???? ?�?�???�?�??" – ?????�???�?Y ?�???????� ?z???? ?�?�?? ?z?�?�???�

???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?z???�???� ?z?z?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?Y "?�?z?�?�?�" ?�"?? – ???? ???�?�?�?? ???�???? ?�???�???? ?�???�?�?? לקרוא את ההמשך