???�???�?Y ???�???�???�, "?�???�?�?? ?�???�???�-?�?�???�"

???�???�?Y ???�???�???�. ?�?�???�??: ?�?�?? ?�???�?�

?z???? ?????� ???�?�

???�???�?Y ???�???�???�, ???�?� ?�???�?�???�?? ?�?�?�???????�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�????, ?�???s ?????�???z?�.

?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�???�?? ?�?�?�???????�??, ?�?�???? ???? ???�?�?� ?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?z?�???z?� ?�?�?�?? ???�???? ?�?�?�?? ?????�???�??. ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�"?�?z?�??" ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?? "?�???�???�-?�?�???�" ?�???�?????�?z???�?�?�, ?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?????�?�?? "?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�" ?�?? ?z?�???� ???�???�?�?�.

???�???�???� ???�?Y ?�???z?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???? ?�?�?�???� ?�???�?�?�?�. ?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?� ?�-1932, ?�?�?�?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?Y 1940 ??-1945, ?�???�?? ?�???????? ?z?�?�?� ?�?�???�?�??, ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?????�?? ?�???�?� ?�?�?�???�???�?�.

?�?�?�?�?????� ?z?�???? ???????�?� ?�?�?�?�?? ?�?????? ?�?�??????, ???? ?�?�?�?�?? ???�???Y ?�?�?�?? ?�???�?? – ?????�??-???�???�. ?�?�???�?Y ?z???�?� ?�???�???�???� ?�?�?? ?�?�?� ?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?z?�?�???�?? ???�?�?� ?z?z?�?�.

?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�???�?�?� ?�?�???� ?�???�?� ?�?z?�?�???? ?�?? ???�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�???�??, ?�?? ???�???�???� ?�?????�?�?Y ???z?�?� ???? ?�?�???� ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?????? ???�?�?�?�???� ?�?�?�???� "?�?�?�?�???� ?z?�??", ?�?????Y ?�?�???�?�?�???� ?????�?�?? ?�?z???? ?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?� ?�?�???Y ?????�?�, ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?? ?z?�?? ???� ???? ?�?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�?z?� ?�?�?????�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?z?� ?�?�?�?� "?�???�?s", ?�?�?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???? ?z???�?s ?�?�?�???�?? "?�???�???�??".

?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ???�???� ?????�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???�???�???� ???? ?????�?�?�???�?�, ???? ?�?�?�?� ?�?�?????�?? ???�???�???�?�?? ???�?�??, ?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?z?�?? – ?�???? ?�?�??????. ?�?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?? ???? ?�???�?�???�?? ?z?????? ?�?z?z???� ?�???�???�???�,A�A� ?�?�?�?? ?�?�?s ???�?�?? ???? ???z?�?Y ?�?? "?z?????�?�?Y ?z?�?�?�???�" ???�?�?�???�, ?�?z?�?�?�?? ???? ?z???????� ???? ?z?z???� ?�?????z?�???� ?�?? ?�?�?? ???z?s ?�?� ?????�???s ?�?? ?�?�???s.

???�???? ?�?�?�???�?? ?z?z???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?? ???�???�???� (?z?�?� ?�?z?�?? ?�???�???�?Y ?z?�?�) ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�??A� ???? ?????�?�???�?� ?�???�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ???z?� ?�?�?�???� ?�???�?�??, ?�?�?????�, ?�?�???? ?z?�?�???�?�, ?�???????�???? ?�???�?????� ???? ???? ?�???�?? ?�?�?�???�?� ???�?�???�?� ?�?????�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?�.

?????�???�???� ???�?z?� ?�?�?�???� ?????�???s ?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ?�?? "???�?�?? ?�?�???�", ???? ?�???�?� ?�?�?�???�???�?� ???�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?� ?�?z?�?�???�?Y ?�?�?z?�?�?�?Y. ?�?�?�?�?�?� ?????�?�???�?? ?�?z?� ?�.?�???�?�?� ?�?�???�?z?� ???�?�, ???�???�???� ???? ?????� ?�???? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�?� (?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�, ???? ?�?� ?�?� ?�?z?Y ?z?� ???? ???�?�?� ?�?�???�), ?????? ?z?????? ?z?�?�?�?? ?�?? ?�?z?� ?????�?? ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?????????�?? ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�??.

?�?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�???�?� ?�?�?�???�?? ???z?�?� ?�?z?�?? "?�???�???�?�??" ?�???? ???�???�?�??-?�?�???�?�??. ?�?�???s ?�???? ?�?�?z?�?�?�?? ?�???� ?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�??, ???�?�???�?? ?�???�?�??, ?z???�?�?�?� ?�?�???�??, ?�?????� ?z?????�?�?? ?�???�?�??, ?�???�?�?????�???�?????�?? ?�?�?�?�?�??-?�???z?�?�??.A�A� ?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ???�???�???� ?�?Y ???�?�?Y ?�?�?�???Y ?????�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�???� ???�?z?�??, ?�?????�?�?�???Y ?z?�???�?z?? ???�?� ?�?�???? ?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?� ?�???�?Y ?�?Y ?z?Y ?�???�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?z?Y ?�???�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?? ?????�?? ?�???�?�, ?�?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?????�?�?Y ???�???�?�?? ?z?�?�???�???� – ?�???? ?z???�?? ?�?�?Y ?�???�?? ?z"?�?�?? ?z?�?�??" ?�?�?�?�?�. ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?????�?? ?�???�?Y ???�?�?� ???�?�?�?� ???�?� ?z?Y ?�???�???? ?�?�?�???�?� ?????�?�, ?�?�???�?? ?z?�?s – ?�?�???s ?�???? ?�?Y ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ?z?�???�???? ?�?�?? ?�?????�?� ?�?Y ?�?�???�?�?? ???�?�???�?�?s.

?�?�?�?�?�?� ???� ???�?z?�, ???�?� ?�?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�???� ?z???�???? ???????? ?�?�??????, ?�???? ?�?�?�???� ?�?z?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?????�???� ?�???�???�A� ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?? ?�?z?z?�?� ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�???�.

?�???? ???�???? ?�?�?s ???? ?�?�?�?� ?�???� ???�?z?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�???????

?�???�???�?� ?�?�?? ?z?�???? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?????�?? ?�?�?z?�?? ?�??A� ?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???? ???????�?????�. ?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�???�???� ???�?�?� ???�???� ???? ???z?�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� (???? ???� ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?� ?�???z??), ???s ???? ?�???? ?�?�?�?�???�???�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�??, ?�?�?� ?�?�?�?� ???�?� ?�???�???�, ?�???�???? ?�?�?? ?z?????�?s ???s ???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ???z??. ?�?�?? ?�???�?� ???�???� ?????z?�???�?? ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?z???�?� ?z???�?�?? ?�?�?�?�???�???�?�, ???? ?�?�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?�?� ?z???�???? ???�?? ?z???z?�?Y, ?�???z???�?� ?�?�???? ???? ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�?� ?�?? ?????�?? ?�?�?�???�.

???�?�?�?� ?�?�???�?�?? ?z???�???�?Y ???�???�???� ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�???�?�, ?�?�?�?� ?�?z???? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�???z?�?� ?�???�???�?? ?�?z?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�???? ?�?�?�?? ?�???? ?????�?� ?�?�?�?????�?? – ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?�?z?�???� ???�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�?�, ?�???�?� ?�???? ?�???z?�?�?? ?�?z???? ?z???�?� ?�?�?�???�?? ???�???�???�?�?? ???�???�?? ?�?�???�?�?� ???�???�???� ?????�?�. ?�???�???� ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ???�???�???� ?�?�?� ???�?�?? ???�???�?�?� ?�?�???� ?�?z?�???� ?�?�?�?� ?�???�???�??.

אודות אלי אשד

סופר, מרצה ובלש תרבות. פרסם את הספרים "מטרזן ועד זבנג" - סיפורה של הספרות הפופולארית הישראלית" ( "בבל" 2003) ו"הגולם -סיפורו של קומיקס ישראלי" עם אורי פינק ( "מודן" 2003). פרסם מאמרים רבים בעיתונות, בכתבי עת וברשת בנושאי ספרות ותרבות פופולארית, מדע בדיוני, קומיקס ועוד.
הפוסט הזה פורסם בתאריך ביקורת, סופרים עם התגים . קישור קבוע.

תגובה אחת על ???�???�?Y ???�???�???�, "?�???�?�?? ?�???�???�-?�?�???�"

 1. מאת יובל:‏

  אכן, אולי במידת מה סופר אירופי, או צ'רנוביצ'י (גם צלאן היה משם).
  ההספדים מרבים לעסוק בדמויות שלו, אבל לדעתי הדמויות היו בעלות חשיבות משנית,
  שכן, כמו עגנון במיטבו, המסעות של הדמויות הגולות שלו היו מסעות מטאפיזיים,
  ומשם נבע כוחו כמספר אוניברסלי – כלומר לא גולים ספציפיים בורחים ממקום ספציפי והיסטורי –
  אלא מצב של גלות קיומית והעדר בית כמצב מטאפיזי, אמנם תוצר המאה העשרים,
  ותנועה דמוית חלום.
  וכשהיה מצליח להגיע למצב דמוי החלום, היה במיטבו, וכך גם עגנון, למשל ב"ספר המעשים",
  למרות המרחק הגדול בין הפואטיקות שלהם.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*