?z?�???� ?�?? ???� ?�???�???�?Y, ???�?�???? ?�????"??-?�?�"??

SueGrafton.jpg

?z???? ???�?� ?�?�???�?�???�

???� ?�???�???�?Y, ???�?�???? ?�?z???� ?�???z???�?�???�?? ?�?�?�?�???�, ?z???� ?�?�?�?? 77. ?�?�?? ?�???�?????z?� ?�?�?�?�?? ???�???? ???�???� ?�?z???� ?�???�???? ?�?????z?� ?�???�???� ?????�?�?�???�??, ?�?�?�???� ?�???�?? A ???�?�?? ?�???�?? "?????�?�?�".

?�?z???�?� ???�???�?� ?�?? ?�???�???�?Y ???z?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?z?�???�?�?Y, ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???� ?????�?� ?�?�???�?�?�???�?�?�. ?�?z?�???� ?�?? ?�?�?�?�?�???�, ?�?�?�???? ?z?�?????� ???�???�??, ???�?????� ???? ?�?�?� ?�???�???�?Y ?�?�?�?� ?�???� "?????�?�?� ?z?�?�?�?�??, ?�?�???? ???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?????�???�??".

?�???�?? ?�?????�?�?Y ?�???�???� ?�?�?? ?�-1982, ?�?z???� ?�???�?�?�?� ?�???�???�?? ???�?�?�?? ???? ?�???? ?????�?�?z?�?? ???�?�-?�?z?�?? ?�?????�"?�. ???�???�?� ?�?? ?�???�???�?Y ???�???�?z?� ??-26 ?�?�?�?? ?�?�?�?????z?� ?�-28 ?z?�?�?�?�??.

15 ?z?�?? ???�???�?z?� ???? ?????�???�??. ?�?? ?�?�?????z?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�, ?�?�???? ?�?�?�?�????, ?�???�???�???� ?�?z???� ???? ?�???�?? ?�?????�?�???�, ???? ?�?� ?�???�?� ?�?z?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?? ?�???�???�?�?? – ?�' – ?�?�???� ?�???z?�?�??, ?�?�?? ?�???? ?�???�?s ?�?�?� ???�???�??.

15 ???�???�?� ?�???�???�?z?� ?????�???�?? (?z???�?s 25 ???�???�?? ?�?�???�?� ?�???s ?�?�?�??) ?z???�?�???�?? ???�?� ???�?? ?�????"??-?�?�"?? (???s ???? ???z?�?� ???�?� ?�???�?? ?�?�???�?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?????�??):

"??' ?�?z?� ?????�?�?�" / ???�???�??: ?z?�?�???? ???�?�?�. a��?�???�?�, 1993

???�?�?�??: ?�?�?�???� ?z?�???�?�?Y, ?�???�?�?? ?�?????�??, ?�?�?�???? ?z?�???� ???�?� ?�?? ???�???s ?�?�?Y ?�?�?�?? ???� ?�?? ?�?z?� ?�?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ???z???Y ???�?�?�?�???�?�.

"?�' ?�?z?� ?�?�?�?�" / ???�???�??: ?z?�?�???? ???�?�?�. a�� ?�???�?�, 1993

???�?�?�??: ?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?z?�???�?�?Y ?z?�???�???� ???�?�?� ???�?�?� ?�?�???�?� ?�?z?� ?????�?� ?�?�?????�??, ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?????�?�?? ?�???� ?�???�?�?? ?????�???�?�?�, ???�?? ???� ?�?�?? ?�???�???? ?�?z?�???� ???�?� ?�???�?�???� ?�?�?�?� ?�???�?�?� ???? ?�?�?�???�.

"?�' ?�?z?� ?�?�?�?�?�" /???�???�??: ???�?�?�?? ?�?� , ?�???�?� ,1994

"?�' ?�?z?� ?�??"\ ???�???�??: ???�?�?�?? ?�?�. a��?�???�?�, 1994

???�?�?�??: ???�?� ?�?�?? ?????�?�?�?Y ?z?�?�?? ???�???�?�?? ?z?�???�?�?Y 25 ?????? ?�?�???? ?�?�'?� ?�???� ?�?�???�?�. ?�?�?�???� ?z?�???� ?�?� ?�?z?� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?� ???� ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?� ?�?????�?�?�.

"?�' ?�?z?� ?�???�?�?�" /???�???�??: ?z?�?�???? ???�?�?� , ?�???�?�, 1993

???�?�?�??: ?�???�??, ?�?�?�?? ???�?�???�?? ?z?????? ?�?�???�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?? ?z??. ?z?� ?�?�?� ?z???�?�?�?�?Y ?�?z?�???�? ?�?�???�?�?? ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???? ???�?�?�??, ???? ?�?�?z?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???? ???�?? ?�?�?�.

"?�' ?�?z?� ?�?�?�?Y".

"?�' ?�?z?� ?�?? ?z?�?�??" /???�???�??: ?z?�?�???? ???�?�?�, ?�???�?�, 1994A� a��

"??' ?�?z?� ??????" /???�???�??: ???�?�?�?? ?�?� , ?�???�?� 1995

???�?�?�??: ?�?�?�???� ?�?�?�???? ???�?�?�???? ?????�???� ?z?�???�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�??, ?�???�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?? ???�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?? ?z?�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?????�?�?� ?�?? ???�???�.

"?�' ?�?z?� ?�?�??-?�?�?�?Y" / ???�???�??: ???�?�?�?? ?�?�, ?�???�?�, 1995

???�?�?�??: ?�?????�?� ?�?? ?�???�???� ?z?�?�?????? ?�??????. ?�?�?�???� ?�?�?�????.

"??' ?�?z?� ?????? ?�?�?�" /???�???�??: ???�?�?�?? ?�?� , ?�???�?�, 1996

???�?�?�??: ?�?�?�???� ???z?�?z?� ?z?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�???� ?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???�.

"?z' ?�?z?� ?z???�?�?? /?z???�?�???�??: ?????�?�?� ?????�?Y , ?�?�????,1997

"?�' ?�?z?� ?�?z????" /???�???�??: ???�?�?�?? ?�?� , ?�???�?�, 1995

???�?�?�??: ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?� ???�?�?�?? ???�?� ?z?�???�?? ?�???�?�???� ?�???�?�.

"?�' ?�?z?� ?�?�?�?�" / ?z???�?�???�??: ?�?�?� ???�????, ?�?�?�???? 2000

???�?�?�??: ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�???�?� ?????�?�?�?� ???�?? ???�???�?�?Y, ?�???? ?�?�?� ???� ?z?�?�?� ?�?�?�?? ???�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�. ?�?�?�???� ?z?�?�???� ?????�?�???� ?�???�?� ?�?�???�?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�?? ?????z?� ?�?�?????�, ?�?�???? ?z?�?�?z?�, ?�?�???? ?z?�???�?? ???� ?�?????�?z?�. ?�???�?�?�, ?????z?�, ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?� ?�?????�?� ???? ?�?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�??. ?�?�?�???� ?z?�?�???? ???�?z?� ?�???�?�?� ?�?�?Y ?�???� ?�???�?�?�?? ???�?�???�?�??.

"??' ?�?z?� ???�?�??" /???�???�??: ???�?�?�?? ?�?� , ?�???�?�, 1994

???�?�?�??: ???�?�?� ?�?�???� ?z?�?�???? ???�?�?�?�?�?� 5000 ?�?�????. ????, ?�?� ???? ?z???�?� ?????? ?�???� ?z?z?�?�?z?� ???�?�?z?�. ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???? ???�?�?�??.

"?�a�� ?�?z?� ?�?�?�??" /?z???�?�???�??: ?�?? ?�?�?? ?z?�??. a��?�?�?�????,2001

???�?�?�??: ?z?�???�?�?Y ???�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?? ???z?�?�???�, ?�?z?�???� ???? ???�?� ?�???�?�?????�?? ?�?�?�?�???�?� ?�???�, ?�???�?� ?z?Y ?�???�??.

"?�a�� ?�?z?� ?�????". ???�???�??: ???�?�?�?? ?�?�. a��?�???�?�, 1995

???�?�?�??: ?�???�?� ?�?z???? ???z?� ?�?�?�?� ?�?�?????�?Y, ???�?? ???� ?�???� ?z?�?�?� ?�?�???? ?�?z?�???�?�?Y ?z?�?�???? ???? ???�?z?� ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?�???�???� ?�?�?�????.

???�???� ?�???�???�?Y ?�???�?�?? ?�???�?? Y, ?�?�?�?�?? 77 ?�?�???�???� ???�???� ?z?�???? ?�???????Y, ???�?�?� ?�?�?�?�???� ???�???�?�?? ???�?z?Y ?z???� ?�???�?? ?�???�???�?�?� – ?�?�?�?????� ?�???�?? Z.

?????� ?�??:

???� ?�???�???�?Y ?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

???�?�?z?? ?�???�???�?? ?�?? ???� ?�???�???�?Y ?�???�?�???�??

אודות אבי גולדברג

בעל תואר בפילוסופיה ובמשפטים. עורך דין ומנהל חברות. פרסם את "מסדר קוזימה" בהוצאת ידיעות ספרים 2007 ו"חוף בלי ים" 2012.את ״רצח בטור דה פראנס״ בשנת 2013, ואת ״אל תקרא לי סוחוי" בשנת 2017​. פרסם "סיפורי חיים" במוסף הנדל"ן של דה מרקר.
הפוסט הזה פורסם בתאריך סופרים, ספרות מתח ובלשים עם התגים , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*