?�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?z?� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? – 2 ?�???�???�??, ?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�

?z?�?�?�?Y ?�???�?? "?�?�?�?? ?????�?�??" ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? ?????�???�?? ?�?�?� ???? ???�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?????�?? ?�-2 ?�???�???�?? 2018 ?�???�?�?z???� ???? ???�?�?�, ???�???? 4.

?�?�?�?� ?�???�???� ?????s "?�?�?�?? ?????�?�??" ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???????� ?�?????�?�?Y ?????�???�?? ?�???�, ?z?????�???�?Y ?�?z???� ?�???z?? ?�?�???�?YA� ?�?�?�?� ???�?????�?? ???�.

?�?�???? ???? ?�?�?? ?�?� ?????�?�?� ?�?? ???? ???�???�?? ???�?�?�???� ?�?z???� ?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�, ?�???�?�?�?� ?�???� ?�???�???�???� ???�???� ?�???�???? ?z?????�?Y ?????�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???� ???? ???�???�?�?? ???? ???�?�?�, ?�?�?z?? ???�???�??, ?�?�?????�?�?�?? ?�?? ?�?�?? ???�???�?�?�???�?� ?�???z?�?�???? ?�?�?�???�.

?�?�?�?? ?�?�?�???????� ?�?????�?�?Y ?????�???�?? ?�?�?� ???? ???�?�?�?? ???�?�?z?� ?�?z???�?� ?�?????�?? ?�?????�?� ?�?�'???�?? ?�???�???�???�, ?�?�?�???�?�???�, ?�?�?????�?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???????� ?z???�?� ?�?? ?z???�?� ?z?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?????�?�?�?� ?????�??. ???�?�?� ?�?� ?�???�?????z?� ?z???�?� ?�?�?�?�?? ?????�???�?? ???�???�???�?�?? ?�?�?�???�?�???�?�?? ?�?z?� ?�'?�?�?z?? ?�?�?�?�, ?�???�???�?? ?????�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�???�?�?? ?�?z?� "?z?�?�?z?� ?�?????� ???�?�???�??", "?�'?�?�???�?Y ?�?�???Y", "???�?�?�??" ?�?�???�???�??, ?�???�?� ?�???�?�.

?�?�?�?? ?�?????�?�?Y, ?�???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�?�?? ?�?�???� ?�?�?�??, ?�?????�?� ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???????� ?�?? ?�'???�?? ?�?�. ?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?�?????�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�, ???�?s ?�?�???�?�?Y ???�???z?�?� ???� ?�?z?� ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�???� ???z?�?�???�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�???�?�?z?� ?�?? ?�?�??????, ???�?? ?z???�?s ?�?�?�?�?� ???????�?� ?�?????�?� ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ?z?�?�"??.

?�?�?�?� ???? ?�?�?�??: ???�?� ?�?�???�?�???�, ???�???s ?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?z???� ?�?? "?�?�?�?? ?????�?�??".

???�?� ?�?�???�?�???�

???�?� ?�?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�??

9:10-10:00

???�???�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???????�??


?????� ???�?�, ?�???�???s ?�?????�?� ?�?? "?�?�?�?? ?????�?�??", ?�???�?� ???? ???�???�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???????�?? – ?z?�?z???�???�?? ?�?? ?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?�?� ?�?z?�???�.

10:10-11:00

?�???�?? ???? ?????? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�???� "???�?�?�???�???�?�"

Image result for a��???�?�?�???�???�?� ?�??????a��a�Z

?�?????? ?z?????? ?�???�?� ???z?�???�?? ?z?�?z?� ?z???�?z?? ?�???�?z???�??. ?�?�???�?� ?�???? ?�?�?� ?z???�???�?�?? ?????�?� ?�?�???�???� ?�?�?�?�?Y, ?�???�???� ???�??, ?�?�?????� ?�?? ?z?�?�??, ?�?�?�?�?�???� ???�???� ???�?�???� ?�???�?z?? ???�?�?�??. ?�?�???�?? ?�?�?????�?� ?�?�?z???� ???�?�?� ?�???�, ?�?�???????�?????� ?�???�?�?? ?z?�?�???? ?�??-?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?????� ???�?�.

Image result for a��???�?�?� ?�???�a��a�Z

?�?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�???�?�?� ?�???z?�???�??, ?�?�?????�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?z?�?�, ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???� ?�?�?�?? ???�?�?�?�, ?�?�???�???�?s ???�?�?�?�?� ???????? ?�???z???�. ?�?�?�???Y ?�???? ?z?�??????.

11:10-12:00

?�???�?�?� ?�?�?�???�???� ?�???�?�?�?? – ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y

???�?�???? ?�???�?�?�?? ?�???�?� ?�????, ???�?�?�?? ?�?�???�?? ???�???�??, ?z?�?�???? ???�?? ?�???�?�?�?? "?�?�?�???� ???z?�???�", ???�?�?? ???? "?�???�?�?� ?�?�?�???�???� ?�???�?�?�??A� – ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y".

12:10-13:00

?�???�?? ???? ???�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�

???�?�???� ???�?�?�?? ?�?z???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ???�???? ???? ?�???? ?�?? ?z?�???z?�?�?? ?�?�?�?z???�?? ???z?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�???�??. ?�?�?? ?�???� ?�???�?�???� ???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�???z?�???� ?�?�?�?????? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�??, ?????? ?�???� ?�???�???? ???�?? ?�?�?�?�?�?�???� ?�?�???�?? ???�?�?�?? ???? ???�???�?�??…

?�?�???�?? ?�?� ?�?????�?� ?�?z?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?Y ?�???�?�?? ???�?�?Y ?�?�?�?�?�???�.

?�?�?�?�???� ?�?�???�??:

Mishka Ben-David.jpg

?z?�?�?�?� ?�?Y ?�?�?�, ???�?�?? ?�???�?� ?z?�???� ???�???�??, ?�?�?? ???�?? ?�???� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�???�, ???? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�??.

Image result for a��?�?�?� ???�?�?z?�?�?Ya��a�Z

?�?�?� ???�?�?z?�?�?Y, ???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?s ?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�???�, ???? ?�?�?? ???�???�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ???�???�???�?Y.

?�?�?????? ?�?? ?�"?? ???z?�?�?Y ?�'?�?�?�??, ?�?????s ???? ?z???�?�?? ???�???� ?�???�?�?�?? ???�?? ?�?�???� ?????�?? ?�?�?�??????.

?z?�?�?�: ?????� ???�?�

13:10-14:00

?�?z???�?z?� ?�?�?� ???�?????Y

?z?�?�?�: ?�"?? ???z?�?�?Y ?????�?� – ???�???s ?�?z?�?? ?�?? "?�?�?�?? ?????�?�??"

Image result for a��?�"?? ???z?�?�?Y ?????�?�a��a�Z

?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?????�?� ?�?�?�?�???�???�?�?? ?�???�???�???�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?? ?z???�?�?� ?�?�???????�?? ???? ???�?????Y. ?�???? ???�???�?Y ?z???�?�?� ?�?�???? ?�?z?�?�???�???

?�?�???�?? ?�?�?????�?�:

?z?�?�?�?� ?�?Y -?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?� "?�?�???�?�" ???�???� ?�?z???�?� ???? ???�?????Y.

Image result for a��???�???� ?�???�?�??a��a�Z???�?�?�?? ?z???�?z?� ?�?????�?�?�??

???�???� ?�???�?�??, ???�???�?? ?�?�???? ?????�?�?�?�?� ?????�?�?? ???????�?� ?z?z?�???� ?�?�?�??????. ?z?�?�?? ?�???�?? ?????�?�?�?? ?z???�?z?� ?�?????�?�?�??", ???? ?�?z???�?� ?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?????? ?�???�?????Y.

Image result for a��???�?� ?�?�?�?�??a��a�ZImage result for a��?�?�?????� ?�?�?�??a��a�Z

?�?�?????� ?�?�?�??, ???�?� ?�?�?�?Y ???�???�??, ?�?z?�?�?? ?�?z?�???�?Y "???�?� ?�?�?�?�??", ???? ?z???�?�?� ?�?? ???�?????Y ???? ?�?�??????.

14:05-14:30

?�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?z?�?�???�??

?�"?? ???z?�?�?Y ?�'?�?�?�?? – ???�?�?? ?�???�???s, ?z?????�?�?�?� ???�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????? (???�???� ?�?z?Y??, 1982, ?????�?� ?�???�???�????, 1987, ?????�???�?Y ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?z?�????, 1990, ?�???�?�), ?�?????s ???? ?z???�?�?? ???�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�??, ?�???�?�?� ?�???�???� ???? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?z?�?�???�??.

14:35-15:00

?�?�???�?�???� ?�?? ???z?�?�???? ?�???�??

???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?�, ?�?�?? ?�?�?�???? ???�???�??, ?�?�?�?�?�?�???? ?�?? ?�?Y ?�?�???�?�?Y, ?z?�?�???? ?�??-?�?�??, ?�???�?� ???? ?�?�???�?�???� ?�?????�?�?� ?�???� ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?? ?�?�?????�?�?�?�?�?? "?z?�?�???? ?�???�".

?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?z?Y!

?�?????�?? ???�?? ?�???�???�?? ?�???s 50 ?�"?� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?z???� ???�?�?? ???�???�???� "?�?�?�?? ?????�?�?? ???�???�??".

אודות אלי אשד

סופר, מרצה ובלש תרבות. פרסם את הספרים "מטרזן ועד זבנג" - סיפורה של הספרות הפופולארית הישראלית" ( "בבל" 2003) ו"הגולם -סיפורו של קומיקס ישראלי" עם אורי פינק ( "מודן" 2003). פרסם מאמרים רבים בעיתונות, בכתבי עת וברשת בנושאי ספרות ותרבות פופולארית, מדע בדיוני, קומיקס ועוד.
הפוסט הזה פורסם בתאריך אירועים ספרותיים, ביטחון וצבא, ביקורת, ריגול. קישור קבוע.

14 תגובות על ?�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?z?� ?�?????�?�?Y ?�?�?�?????? – 2 ?�???�???�??, ?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�

 1. מאת בוריס:‏

  ישר כוח!

 2. מאת אלי אשד:‏

  להורדה חינם כל החודש!!!
  ספר החודש – מרץ 2018 באתר בית אוצר – ספרים אלקטרוניים הוא החוברת הבלשית המקורית הראשונה בשפה העברית החדשה: 'רצח מסתורי' מאת ב. חבקוק, הרי הוא שלמה בן ישראל (גלפר) בפסאודונים, על אודות מעלליו הדמיוניים של הבלש האמיתי מאוד, דוד תדהר.
  הספר ניתן להורדה חינם לקראת הכנס שעורך מגזין יקום תרבות בנושא ספרות ריגול ומלחמה בסינמטק ת"א, 2 באפריל, 2018. פרטים על הכנס בקישור הבא:
  http://bit.ly/yekum-spy
  דף הספר :
  https://books.treasure.co.il/balash1.html

  הוראות להורדה:
  שימו לב: ההורדה בחינם כרוכה בהרשמה לאתר.
  להורדת הספר, יש להוסיף את הספר לסל הקניות ולהמשיך לקופה. בסיום שלבי הקופה (כולל הרשמה, אם אתם עדיין לא רשומים), תוכלו להוריד את הספר מהדף 'הספריה שלי'.
  חשוב: אם אתם נרשמים בפעם הראשונה, לאחר ההרשמה יש ללחוץ על קישור אימות בהודעת מייל שתישלח אליכם. אם לא תקבלו את המייל, פנו לשירות לקוחות.

 3. מאת ענת אופיר:‏

  שלום אלי,
  מעוניינת להגיע לכנס, אך היכן נרשמים לכנס וכמה הוא עולה?
  תודה,
  ענת

 4. מאת אלי אשד:‏

  מסיבות שונות אין הרשמה מוקדמת באינטרנט. נרשמים דרך הסינמטק .או באותו היום בקופות הסינמטק.
  מחיר כל אירוע 30 ₪.

 5. מאת נתן רונן:‏

  אשמח להשתתף .אני סופר צעיר ואדם מזדקן. קצין מודיעין בדימוס.
  אינני יודע אם להביא את ספרי אותו ערך אמנין ז'קונט.

 6. מאת אלי אשד:‏

  בעיקרון מי שכתב ספרי ריגול ומעוניין למכור אותם במקום אין לנו בעיה עם זה. אבל תצטרך להתארגן עם שולחן משלך.
  לגבי השתתפות באירועי הכנס לצערנו הם כבר סגורים אלא אם כן מי מהמשתתפים יודיע על ביטול השתתפותו.

 7. פינגבאק: כנס ספרת הריגול ואירועים אחרים. | המולטי יקום של אלי אשד

 8. מאת אלי אשד:‏

  צפו בראיון ברדיו החברתי של דורין מרגלית עם אלי אשד על אירוע "בלש בעיר " ועל כנס ספרות הריגול " כאן :
  https://www.facebook.com/dorin.margalit/videos/10155694810209877/UzpfSTY4NDAxNDg3NjoxMDE1NTY5NTMyMzIzNDg3Nw/?hc_ref=ARRHa1277fhDSISI9vU9sc7zCOWFS6l7MUw6fYaeVOhU0_adNJwJGGAefaiSgvldROU

 9. מאת אלי אשד:‏

  האזינו לשיחה של מאיה סלע בתוכנית התרבות שלה בערוץ "כאן " עם אלי אשד על כנס ספרות הריגול :
  https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=9951

 10. מאת אלי אשד:‏

  שיחה של אלי אשד עם גואל פינטו על כנס ספרות הריגול בתוכנית התרבות של גואל פינטו מהשעה השנייה והדקה החמש עשרה:
  כאן
  https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=27279

 11. מאת משה פורמן:‏

  אלי שלום רב,
  סליחה על השעה המאוחרת, רק כעת קיבלתי את המידע מחבר (שנה שעברה נכחתי בכנס),
  האם ניתן להגיע בבוקר ולהירשם במקום?
  בברכה
  משה פורמן
  נייד:052-6422939

 12. מאת אלי אשד:‏

  בהחלט .אפשר להגיע לפני תשע בבוקר לשלם 50 ש"ח בקופה לכרטיסים ל"יקום תרבות עברית " או כנס הריגול. כרטיס אחד כזה מכסה את כל האירועים שלנו.

 13. פינגבאק: הצנזורה וספרות הריגול | המולטי יקום של אלי אשד

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*