?�???� ???�?�, ?�???� ???�?? – ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�???�???�: ???? "?�?�?�???????�??"

?z???? ?�?�?� ???�???�

?�?�?�?�???? ???? ?�?????? "?�?�?�???????�??" ?�?�?�?z?�?� ?�?z?�???? ?z???�?�, 2017

?�?�?�?z?Y?Y ?�??????

?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�, ?�?�?�?�?? ???�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�, ?�???z?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�.

???? ?z?�?z?Y A�?�?�?�???� ?�"?�?�?�???????�??" ?�?? ?�?z?�???�?� ?z???�?�. ?????? ?z???�?�?�?Y ?�?????????� ?z?�?�?�?�?� ?�?�???�?�???�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?? ???�???????�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�?? ?�?�???�?�???�?�?? ?z???�?�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?�?? ???z?�???� ???? ?�???�?�???�?? ?�???�?� ?�???Y: ?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�???s ?�?�?�?�??, ?�?�???s ?�?z?????�??, ?�???z?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?z?�?? ?�?z?�???�??, ?�?�?�?z?z?�?Y ?�?z?�?�???�, ?�?�?�?z?? ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�?z?�?Y ?�???�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�???�???�??, ?z???�?? ???�???� ?�???�?? ?z?�?�?�?s ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�. ?�?? ?z?� ?�?�?�?�??? ?�?? ?z?� ?�?�?z???�?�?�?�??? ?�?? ?????� ?�???�?�???�?? ?�?z?�???�?? ???� ?�?? ?????� ?�?z???�?�???�?? ???�???? ?�?� ?�?�?�?� ?z???�?Y? ?�???�?� ???� ?�???�??, ???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�? ???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?� ?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???z?? ?z?�???� ?????�???�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?� ?�???z?�?? ?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?z??, ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?�?�?�?�?�??…

?�?�???�?s ?�?? ?�?� ?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? -?�?�?�???�?? ?�?????� ?????�?z?�???�?�?�, ???????�?? ?�?z?�???? ?z?�?????�???�??. ???�?? ?�???? ?�?????�?? ?�?�?? ???�?Y ?�?�?�???� ???� ?�?z?? ???? ?�?�?? ???�?� ?�?? ???�???�?�?

?�???�?�?�?�?�?� ?z???�?�?z?? ?�??????, ?�?�?�???�?�?� ???� ?�?z?�?�?�?�, ?z???�?? ?�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�???�?� ???z?�???�?? ???? ???�?? ???�???� ?�???Y, ?�?�???� ???? ?�?�?�???� ?�???�?? ?z?�?Y ???�?Y ?�?z?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?? ?�???� ?�?z?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ???�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?� (???�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???Y) ???z?�???? ?�?�?�???? ?�?�???�?�?�???�?�?? ?�?�???�. ?�?????s ?�???�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�???�?? ?�?�?? ?�?? ?�?????? ?�???? ???�???�?z?� ?�?�?�???�??,?�???�?? ???�?? ?�?s ?z?�?� ???�?�, ?�?�?�?� ?z?�?�???z?�?�?�??… ?�???? ?�?� ?�???�???�?s ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�?�????, ?�?�???�?? ?�???z?�???� ?�?�?�?�?�?

?�?�?� ???�?s ?z?�?�?? – ???�?�?� ?�???�?? ?�?? ?�???�???� ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�???�??, ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ???�?z??. ?�?� ???�?�?�?�?�?� ?�???�???� ???? ?�?�???�?� ?????�?� ?z?�?�???� ?�?�?�???�?�??, ???�?? ?�?� ?�?�, ???�?????�, ???�???�???? ?�???�?�?� ?�?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?Y ?�?�?�???�. ???�???�???? ?�?�?�?�?� ?�????, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�??.

???�?�?� ?�???�?z?� ?�???�?�?�?�?? ???? ?�???� (???�???�?? ???�?�?�?�?�) ?z???�?????�?? ?�?�???s ?�?�???�?�???�?? ?z???�?�?�?�?? ( ?�?? ?�???�?????? ?�?�???�?�???? ?�???�?� ?�?�?z?�?� ?�???�?�?�?�?� ?�????) ?�???z?�???�?? ???�?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?�?????�?????�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�???Y – ?�?�?�?? ?�?z?z?�?�?s(???? ?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?z?z?�?�?s) ?????�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�. ?�???�?�?�?? ?�???�?�.

Image result for a��?�?�?�???????�??a��a�Z

?�?� ???�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?????? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�. ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?? ?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�???? ?�?� ?�?�?�?�??. ?�?? ?�?????�?�?� ?�???�?z?????� ?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�???�?? ?�?�???????�?�???�??, ?�?�?�?� ?z?�?�???�?� ???�???�, ?�???�???� ?z???�?s ?�?�?�. ?z???�?s ???�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�?? (?z?�???z?�?? ???�???�?� ?�?? ?�?�?z?Y ?z?�???�???�?? ???�???�?�, ???�?z?? ???�?� ?�?�?�?�???�??).

Related image

?�?�?� ?????? ?�?z?�?�?� ???? ?�???�?? ?�???�???�???�?�?� ?�?? ?z???�?z?�, ?�?? ???�???�?s, ?�?? ?z?� ?z???�?�?�, ?�?�?z???�?z?� ?�?z?� ?�?�?? ?z???�?z?� ?�?� ???� ?z?�?�?�?�?�??. ?z?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?? ???? ?�?�?�?� ???� ?�?�??. ???�?Y ?�?� ???z?�???� ???�???� ?z???�?z???�?? ?�???? ?�???�?????� ?�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�???????� ???� ?�???????�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?? ???????�?� ?�?�?�?????�?? ?�?? ?????�?? ?z?????�?� ???� "???�?�?�???� ?�?�?�?�???�", ???????� ?�?�?�???? ?�?? ???�?� ?�?�?�???�. ?�?�?? ?�?�?� ?�?z?�???� ?�?�?�???�?�???� ?�?z???�?�?�?Y ?�?�?z?�?�?�?�. ?�?� ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???�?z?� ???�???�, ?�?z?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�???????�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�???�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�???�?�?? ???�?�?� ???�?�?�???�, ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?z???�?�?�?�?? (???? ?z?�?z???? ???�???�?�?� ?�???�?�?Y).

?????�?? ?�?? ?�?????� ?�???�?�?�?????� ?�?�?????? ?�?�?� ???�???? ?�?�???????� ???? ???�???� ?�?????� ???�???�?? ?z?�?�?�?�: ???�?s ?z???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�???� ?�?? "?�???�?�?�?� ?�?�?�?�???????�???�" ?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???Y. ???�?s ?�?�???�?�?? ???? ?�?z?�???�???

?????� ?�??:

?�?�?�???????�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

אודות חנה טואג

תושבת ראשון לציון, סופרת הכותבת גם שירה. ספריה : "עלים של חסה" – קובץ ספורים קצרים בהוצאת כרמל – יצא לאור ב- 2004, על שם ספור שזכה ב-2001 בתחרות הספור הקצר ב"הארץ". "לאורה" – רומן שיצא לאור ב- 2009 בהוצאת מודן וזכה במקום הראשון בפרס קוגל  לספרות יפה בשנת 2011. "הרובע הקטן" - שיצא לאור בהוצאת אבן חושן 2015. "אהבה מסותרת" - רומן חדש שיראה אור בקרוב.
הפוסט הזה פורסם בתאריך ביקורת, קולנוע עם התגים , . קישור קבוע.

11 תגובות על ?�???� ???�?�, ?�???� ???�?? – ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�???�???�: ???? "?�?�?�???????�??"

 1. מאת חנה טואג:‏

  תודה, אלי אשד, על האכסנייה היפה והעריכה המרשימה

 2. מאת אדוה אילנד:‏

  המאמר מעניין , נראה שהסרט לא בדיוק כפי שהציגו אותו בתקשורת .
  מעוניינת לצפות בו . סוף סוף מישהו כותב על הקולנוע שבו ולא על הפוליטיקה שבו .

 3. מאת צדוק עלון:‏

  דברים יפים (ומאוזנים) הממחישים לנו עד כמה משוועים בני האנוש לאור.
  צדוק

 4. מאת ארלט:‏

  יפה מאד כתבת, חנה יקרה. ראיתי את הסרט ואני מזדהה עם דברייך במלואם. תודה רבה לך, ותודה ליקום תרבות.

 5. מאת לבנה מ.:‏

  מכתיבתך המעירה את הלב, מתעורר רצונה של העין לצפות. תודה חנה.׳

 6. מאת תלמה פרויד:‏

  אכן, במלחמה זו ובכל מלחמה, אין מנצחים, רק מנוצחים. סרט אנטי מלחמתי המדהד גם את 'מאש', 'החייל האמיץ שוויק', 'אוונטי פופולו' ועוד. לא עושה שום עוול לצה"ל, נהפוך הוא. חיילים כבני אדם. סרט מטאפורי יפה על אבסורד המלחמות. ויפה כתבת, חנה טואג.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*