?�?�?????? ?�?�?�?�?� – ?�?�?� ???�????

Image result for a��?�?�?????? ?�?�?�?� ?�?�???? \a��a�Z

?z???? ?�?�?�?? ?z?�??

?�?�?�?�???� ?�?? ?????� ?z?z?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???s ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???� ?�?z?�?�?�?�??. ???�?�A� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�???? ?�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�????. ?�?�?�?�?? ?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?�?�??A� ?�?????�?�?�?? ?????�???�?? ?�?�??, ?�?� ?�???Y ?z?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�???� ?�???�?� ?�???�?�?? ?z?????� ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�. ???�?Y ???�?�?�?� ?�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?? ???�?�?z?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�???? ???�?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�?????� ?�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?z?�??A� ???�?�?�?�. ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?� ?�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?�?????� ?z???�?�?�, ?�?�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�???? ?�?z???�?�?�.

?????�???�?�?� ?�?z???? ?�?� ?�?�?�?� ?z???�?�???� ???�?�?�?� ???? ?�?????�?? ???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�. ?z?�?� ?�?z?� ?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?�??A� ?z?�?�?�?� ???? ?�?z???�?�??. ?z?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�?� ?�?�?�?�???? 25 ?�"?� ?�???�?�. ?�?�?????�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?� ???�?�?�?? 175 ?�"?�, ?�?�???�?? ???�?�?? ???�?�?�?� ???�?? ?�?�, ???�?�?�?? ???z?????�?? ?????�?�???� ?????�?s ?z???�?�. ?�?z???�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?????�?? ?z?�?�?�?�A� ?�?�?�?� 500 ?�"?z, ?�?�?z???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� 60,000 ?�"?z. ?�?z?�?s ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�???Y ?�?�???�???�??, ???�A� ???�?? ?�?�?????�?? ???�?�?? ???z???�?� ?�???�?�???�?z???� ?z?�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?z???�?�?�?�?�?? ???�?�???�.

?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?????�?? ?�???�?? ???z???�?�??, ?�?? ???? ???�?� ?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�A� ?�???z???�?�???�??A� ?�?�???�???�??. ?�????, ?�???�?Y ???�?? ?z?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�??????. ?�?z?�?�?? ?�????A� ?�?? ?�?�?�?�???� ???? ?�?�?????�?? ???z?????�?? ?????�?�???� ?????�?s ?z???�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?�??????. ?�???�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�??A� ?�?�?�?�?�?Y ?�?z???�?�?�??A� ?z?�?�?�?? ?�??????, ?�?�?�?????�A� ?z?�?�???�?� – ?�?�?????� ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ???�A� ?�?�?�?�???� ?????�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�???� ???�???�?�?? ???? ?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�??????, ?�?z?�?? ???�?z?�?�?s ???z???�?�??. ?�???�?�?�?�?� ?�?�A� ?�?�???z?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?????�?? ???�???�.

?z?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?� ?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�?�???� ???z???�?�??, ???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?� ?z?�?�?�???� ?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�????. ?�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?????? ???�?�?? ???????�?? ???? ?�???�?�. ?�???�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�???????�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???z?�??A� ?�?????�?? ???�?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�. ???�?�?? ?�?�?�?� ???�???�???? ???? ?z?�???z?�?? ?????� ?�???�?�???Y ???� ?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?YA�A� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�???�?? ?�?z???�?�?? ?z?�?�?�?� ?z???�?? ?�?�???�?z?????�??. ???�?????�?? ?�?z???�?�??A� ?�???z???�?�???�?? MROA� ?�?�?�???? ???�?�???�?�?�?� ?�?? 25 ??"?z ???�?�?�????. ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?????�?? ?�?z?�???z?�??A� ???�?�?�???� ???�?�?z?�?? ???�?�???? ?�?�?????? ???z?�?�?�?� ?????z?� ?�??A� ?�???�?? ?�?z???�?�??. ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?� ?�?????�?? ?�?� ?�?z?�?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�???�?????� ???? ?????� ?�?? ?�???�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�?�??.

?�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?????�?? ?�?z???�?�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?? ???z?????�?? ???�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???? ?�?????� ???�?�?� ?�?�???�, ?�?�?�?�?z?? ?�?� ?�?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�??. ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�???� ???????�?? ???? ?�???�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?????? ???�?????�?? ?�?�. ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???? ?�???�???� ?�?z?�?�?? 50 ?�"?�, ?�???�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�??, ?�???�???� ?�?�???? ?�?�?z?� ?�???�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?z?�??. ????A� ?�???? ?�?�?????�?? ?�???�???�?�?�?? ?z???? ???�???�????, ?�?�?�?�???� ???? ?�?z???�?�??, ?�???�?� ?�?z???�?� 96 ?�"?z ?z?�?�?�?�??, ?�?�?�?�???�A� ?????�?� ???�???�?z?�?? ?�???�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?z???�?�. ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???????�?? ???�?�?z?� ???�?????�??A� ?�?�?�?�?�??. ?�???�?? ?�?�A�A�A� ???�???�?? ???�?� ?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ???�?�?�???? ?z?z?�?� ?�???�?�?? ???? ?�?�???�?�?Y.

???�?�?�?� ?�?� ?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ???�???� ?z???�?�???? ?�????. ?z?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z???�?�???? ?�???�?� ???z?�?� ?�?z?�?�?? 1.7 ???�?Y,A� ???s ???�?Y ???�???�?? ?�?�?s. ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?????�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�????. ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�???� ???�?�?? ?�???�, ???? ?�?�?�???�?� ?�?�?? ?�?z???�?�???? ???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�. ???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?????�?z?�, ?�???�?Y ?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?????? ???? ???�?�?� ?�?� ?�???�.

???�?�?�?Y ?z?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�???�?? ?????� ?�?�?�?? ???�???�?�?� ???�?�?????? ?�?�???�?�?Y ???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�????, ?�???�?�?�?�?? ???? ???�?�?z???� ?�?�???�???�??.

?z?�?�???�??

a�?Indian A�A�SpaceA� ResearchA�A� OrganisationA� StartsA� WorkA� OnA� Indiaa��s A�FirstA� Venus Missiona�?A� 27.4.2017

http://www.spacedaily.com/reports/Indian_ Space_ Research_ OrganisationA� _Starts_ Work_ on_ Indias _ First_ Venus_ Mission_999.html

a�?IsroA� toA� testA� plane shaped reusableA� rocketa�?A� 15.vi 5.2016

http://www.spacedaily.com/reports/ Isro_ to_ test_ plane_ shaped_ reusableA� _rocket-99.htm

?????� ?�??:

?????� ???�?� ???? ???�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?? ?�?�??????

?????� ???�?� ???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?????? ?�?�?�?�?�

אודות חיים מזר

בעל B.A במדע המדינה וסוציולוגיה. עורך לשוני של ספרות טכנית. חבר באגודה הישראלית לאסטרונומיה ובאגודה לחקר עב"מים. פרסם מאמרים באתר הידען, באתר של אלי אשד על ניתוח ספרותי, ובכתב העת של האגודה לאסטרונומיה בתחום גיאולוגיה ואטמוספירה של כוכבי לכת. כמו כן כתב על ייעוץ ארגוני, מדע המדינה, היסטוריה עם היבטים ניהוליים, בינה מלאכותית, חישוב מקבילי, מקרא ,סוציולוגיה, מודיעין (בכתב העת של המל"מ), וכלכלה.
הפוסט הזה פורסם בתאריך מדע פופולרי, פוליטיקה עם התגים , , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*